Från närläsning till fjärrläsning

Från närläsning till fjärrläsning är ett samarbetsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet.

Den pågående digitaliseringen av det litterära kulturarvet öppnar bland annat för nya former av datorstödd textanalys, som kan komplettera hävdvunna metoder. Inom litteraturvetenskapen har länge en dominerande metod varit olika former av ”närläsning” (close reading) av små textmaterial. Mot det har på senare år ställts en ”fjärrläsning” (distant reading), där stora textmaterial analyseras med datorstöd. Syftet är att urskilja annars svårfångade semantiska, språkliga och tematiska mönster i stora textkorpusar. I framför allt USA har detta slags forskning snabbt blivit framträdande, medan fältet i Sverige nu snarast börjar formeras.

Syftet med programmet är att forskare inom litteraturvetenskap, nordiska språk och datorlingvistik i Uppsala gemensamt ska utarbeta frågeställningar och metoder för sådana analyser, inriktade på skönlitteratur på svenska. Ambitionen är att skapa en mångvetenskaplig forskningsmiljö för datorstödd kvantitativ litteraturanalys av detta slag och därmed på lång sikt verka för att Uppsala universitet nationellt tar en central roll på området. Utifrån det material som finns i Litteraturbanken vill forskargruppen åstadkomma metodiskt nydanande modellanalyser och programvara för att underlätta framtida undersökningar. Tonvikten ligger alltså på interdisciplinär forskningsinitierande verksamhet på medellång sikt, snarare än de empiriska resultat projektet kan avkasta på kort sikt.

Medverkande i projektet