UPPSALA UNIVERSITET  
Inst. f. lingvistik och filologi Lärare: Evelina Andersson
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
Kursplan

Språkteknologi
och datorlingvistikhttp://stp.lingfil.uu.se/~evelina/uv/uv12/gta/

Grundläggande textanalys VT 2012

Nyheter

Preliminärt schema

DatumTidSalMomentMaterial
2012-05-02 Onsdag10-12TuringIntroduktion Anteckningar
[JM] kap 1, 2
2012-05-03 Torsdag10-12TuringAutomater Anteckningar
[JM] kap 2-3, 16
2012-05-08 Tisdag10-12TuringPreprocessing Anteckningar
[JM] kap 3, 8.1 [GT]
2012-05-08 Tisdag13-15ChomskyLaboration 1 Laboration 1: Tokenisering och meningssegmentering
2012-05-14 Måndag10-12TuringOrdklasstaggning Anteckningar
[JM] 5
Mittkursvärderingen
2012-05-14 Måndag13-15ChomskyLaboration 2 Laboration 2: Ordklasstagning och utvärdering
2012-05-20 Söndag23:59DEADLINE Laboration 1 och 2
2012-05-22 Tisdag10-12TuringStavningskontroll Anteckningar
[OK01] kap 2,3
2012-05-23 Onsdag10-12TuringStavningskontroll Anteckningar
[JM] 3.10, (4.1-4.4), [AA]
2012-05-23 Onsdag13-15ChomskyLaboration 3 Laboration 3: Stavningskontroll
2012-05-29 Tisdag10-12ChomskyHandledning
2012-05-31 Torsdag10-12TuringSeminarium - Fördjupningsuppgift Fördjupningsuppgift
2012-05-31 Torsdag13-15TuringSeminarium - Fördjupningsuppgift
2012-06-03 Söndag23:59DEADLINE Laboration 3 och Fördjupningsuppgift

Lärandemål (från kursplanen) med läsanvisningar

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

Examination

Kursen kommer att examineras genom följande examinationsmoment:


Betyg

Betyget på kursen bestäms av kvalitén på de ingående kursmomenten:

Betyget G

För betyget godkänd (G) krävs följande krav:

Betyget VG

För betyget väl godkänd (VG) krävs, utöver kraven för G, följande krav:

Kurslitteratur

Overheader och handouter som läggs ut på denna sida.

Här finns en liten mall som beskriver vad som bör ingå i labbrapporterna.

Kurslitteratur


Litteratur som läses aktivt

[AA] Antti Arppe. 1999
Developing a Grammar Checker for Swedish
Proceedings of Nodalida99

[GT] Gregory Grefenstette och Pasi Tapanainen. 1994
What is a word, What is a sentence? Problems of Tokenization
In Proceedings of COMPLEX'94, Budapest.

[J&H] Daniel Jurafsky & James H. Martin. 2008.
An Introduction to Natural Language Processing
Computational Linguistics, and Speech Recognition. Information om boken: http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html

[OK01] Knutsson, Ola. 2001
Automatisk språkgranskning av svensk text
Licentiatavhandling. KTH. Institutionen för numerisk analys och datalogi. Ss. 1167.
Kapitel 2: Utgångspunkter och angreppssätt för automatisk språkgranskning
Kapitel 3: Granskas regelspråk

Ytterligare litteratur kan tillkomma!

Referensmaterial

Sofia Gustafson-Capková and Britt Hartmann (2006) Manual of the Stockholm Umeå Corpus version 2.0. (finns här: SUC).

M. J. Salzman (2005): A Little Set Theory (Never Hurt Anybody). Enkel introduktion till mängdlära.

SAOL

[SSS] Svenska Språknämndens skrivregler

[SR] Språkrådet